Algemene Voorwaarden

Remote Skills is onderdeel van Orange Funnels, gevestigd aan Janus Baulingstraat 67, 7415NC Deventer. Heb je hier vragen over, dan kun je ons bereiken via info@remoteskills.nl 

KvK-nummer 28088581, met BTW-nummer NL001981625B62 

Je dient deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat je iets bij ons aanschaft, toegang ontvangt tot of gebruik maakt van onze eLearning portal, (digitale) programma, producten en diensten.
Onze programma’s, producten en diensten zijn eigendom van en uitgevoerd door Remote Skills en/of Orange Funnels.


Deze algemene voorwaarden bevatten informatie over hoe jij onze tools, programma’s, producten of diensten en diens materialen en content kan/mag gebruiken. Lees dit alsjeblieft zorgvuldig door. Wij hebben het recht om te zijner tijd deze algemene voorwaarden aan te passen. Door middel van het gebruiken van onze programma, tools, producten en diensten ga je akkoord met de algemene voorwaarden zoals ze bij ons verschijnen en ben je ook wettelijk verbonden aan deze algemene voorwaarden. Dat is niet afhankelijk van het feit of je het wel of niet gelezen hebt. Dit is ten alle tijden je eigen verantwoordelijkheid. Als je op wat voor manier dan ook niet instemt met deze algemene voorwaarden schaf dan alsjeblieft niets van wat wij bieden aan en maak dan ook geen gebruik van onze programma, producten en of diensten.


Op het moment dat je wel programma’s, producten of diensten bij ons aanschaft en daar gebruik van maakt geef je vrijwilliger toestemming voor deze algemene voorwaarden. Al onze programma’s, producten, diensten en diens materialen en content zijn gemaakt voor gebruikers van 18 jaar en ouder. Bij alle registraties, aanmeldingen of aankopen van iemand onder de 18 jaar is dit niet toegestaan – mits wij samen anders zijn overeengekomen.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden van Remote Skills hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

A. Afnemer

Iedere partij die een Overeenkomst aangaat met Remote Skills (Orange Funnels) of een offerte aanvraagt bij Remote Skills (Orange Funnels)

B. Partijen/Partij

Afnemer/Gebruiker en/of Remote Skills.

C. Gebruiker

Een natuurlijk persoon, werkzaam in de organisatie van Afnemer of zelf Afnemer, die blijkens de Overeenkomst het recht heeft tot toegang tot en gebruikmaking van de door Remote Skills beschikbaar gestelde content.

E. Remote Skills eLearning Dienst

Het aanbieden, verzorgen en beschikbaar houden van de overeengekomen Online Leeroplossingen voor gebruik door een Gebruiker via de Remote Skills  eLearning Portaal.

F. Remote Skills eLearning Portal

De website van Remote Skills voor het gebruik van de Online Leeroplossingen, waartoe de Gebruiker toegang krijgt door middel van de Login.

G. Online Leeroplossingen

Het assortiment van online leeroplossingen dat door Remote Skills aan de Afnemer/Gebruiker in losse onderdelen of in zijn totaliteit wordt aangeboden, bestaande uit onder andere losse cursussen, cursussen in pakketvorm, webinars, videomateriaal, zoom sessies, en toetsbare informatie.

H. Inbreuk

Een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Remote Skills.

I. Overeenkomst

Iedere overeenkomst en/of andersoortige rechtsverhoudingen(en) tussen Partijen met betrekking tot de levering van Diensten, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die Overeenkomst(en).

J. Login

De toegang tot de Online Leeroplossingen.

K. Vergoeding

De vergoeding die Afnemer aan Remote Skills dient te betalen voor de door Remote Skills verrichtte diensten.

L. Virus

Alles (waaronder software, code, bestand of programma) dat de werking van computer software, hardware of netwerk, telecommunicatiedienst, apparatuur, netwerk of andere dienst of apparaat voorkomt, beperkt, of anderszins negatief beïnvloed; de werking van enig programma of data waaronder de betrouwbaarheid van enig programma voorkomt, beperkt, of anderszins negatief beïnvloed; of negatief de gebruikerservaring beïnvloedt, waaronder worms, trojan horses en andere gelijksoortige dingen of middelen.

M. Content

De inhoud of het eindresultaat van de dienst die voor de Afnemer/Gebruiker beschikbaar wordt gesteld.

N. IE-rechten

Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten en databankrechten.

O. Diensten

Alle door Remote Skills aangeboden diensten (in de ruimste zin van het woord).

P. Webshop

De webshop van Remote Skills, beschikbaar via remoteskills.nl, waar tegen betaling één of meerdere Diensten van Remote Skills kunnen worden aangekocht.

Q. Opdrachtgever

De als zodanig in de zin van de AVG gekwalificeerde rechtspersoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk onderdeel uit van, al onze aanbiedingen, offertes, orders, Overeenkomsten, bestelformulieren en uitvoering daarvan. Gelieve deze aandachtig te lezen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven de algemene voorwaarden van de Gebruiker/Afnemer.
 3. In het geval deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Remote Skills en Afnemer, wordt Afnemer geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten overeenkomsten.
 4. Alleen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden bieden wij u het gebruik van onze diensten aan. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden dan kunt u geen gebruik maken van onze diensten.
 5. In alle gevallen waarin de Overeenkomst met Afnemer eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen Partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is, of voor zover dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt slechts tot stand door (i) schriftelijke aanvaarding door SkillsTown van een bestelling, inschrijving of opdracht van Afnemer, (ii) door ondertekening van een Overeenkomst door beide Partijen, of in het geval Afnemer gebruik maakt van de Webshop (iii) door een bestelling van Afnemer via de Webshop en bevestiging van de bestelling door Remote Skills per e-mail aan Afnemer.
 2. Offertes en aanbiedingen van Remote Skills zijn herroepelijk, vrijblijvend en geldig voor de daarin aangegeven termijn. Is geen termijn aangegeven, dan is de offerte of aanbieding geldig tot dertig (30) dagen na de datum waarop de offerte of aanbieding is uitgebracht.
 3. Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen alleen schriftelijk door Remote Skills en Afnemer worden overeengekomen. Remote Skills is te allen tijde gerechtigd tot – waar toepasselijk – wijziging, vermindering en/of verwijdering van de omvang, inhoud en/of functionaliteiten van Content en/of Diensten. Indien naar mening van Remote Skills sprake is van een substantiële wijziging, zal zij Afnemer over die wijziging vooraf berichten. Indien de wijziging naar mening van Remote Skills daartoe aanleiding geeft, zal Remote Skills met Afnemer in overleg treden over een mogelijke verlaging van de voor de Content en/of Diensten overeengekomen Vergoeding.

Artikel 4. Prijs en betaling

 1. De gehanteerde prijzen kunnen worden opgevraagd bij Remote Skills. Remote Skills behoudt zich het recht voor om afwijkende prijzen en voorwaarden te hanteren. Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van Remote Skills in euro’s, exclusief BTW en eventuele andere belastingen en heffingen gecommuniceerd.
 2.  In het geval Afnemer een Dienst bestelt via de Webshop, dient betaling direct te geschieden op de wijze zoals in de Webshop is vermeld. Betaling van overige bestellingen vindt plaats op basis van een door Remote Skills toegezonden factuur.
 3. Eventuele Logins voor het eLearning portaal zullen niet eerder door Remote Skills aan Afnemer worden geleverd dan nadat volledige betaling van de Vergoeding door Remote Skills is ontvangen. Tenzij Afnemer een Overeenkomst tekent waarmee ze toezeggen het volledige bedrag te voldoen om zo toegang te verkrijgen tot alle content en middelen aangeboden door Remote Skills. 
 4. Facturering is op basis van een digitaal verstuurde factuur naar een door Afnemer verstrekt e-mailadres. Betaling dient plaats te vinden binnen zeven dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur. Remote Skills heeft het recht vooruitbetaling, contante betaling en/of zekerheid voor betaling van Afnemer te verlangen.
 5. Indien de Afnemer het verschuldigde bedrag niet uiterlijk op de vervaldatum van de factuur volledig heeft betaald, stuurt Remote Skills de Afnemer een betalingsherinnering waarin de Afnemer de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van die herinnering te betalen. Indien de Afnemer niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In geval van een betaal Overeenkomst in termijnen, zal het totaal openstaande bedrag in één keer opeisbaar zijn.
 6. Indien de Afnemer niet binnen de in artikel 4 lid 6 bedoelde termijn betaalt, zal Remote Skills buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke (handels)rente in rekening brengen conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal Remote Skills de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
 7. Afnemer is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege (beweerdelijke) tekortkoming(en) door Remote Skills.
 8. Eén jaar na de ingangsdatum en ieder daaropvolgend jaar gedurende de looptijd van de Overeenkomst, kan Remote Skills de door de Afnemer verschuldigde Vergoeding indexeren. Remote Skills zal een dergelijke indexering van de Vergoeding minimaal 30 kalenderdagen voorafgaand aan de inwerkingtreding daarvan schriftelijk aan de Afnemer kenbaar maken.

Artikel 5. Aanvang, duur en opzegging Overeenkomst

 1. Hoofdregel is dat de Overeenkomst aanvangt op het moment dat in de Overeenkomst tussen Afnemer en Remote Skills is vastgelegd. Of het moment dat er een digitale betaling plaatsvindt via de webshop.
 2. In afwijking van de hoofdregel vangt de Remote Skills eLearning Dienst aan op het moment dat Remote Skills de Logins of toegang tot eLearning portal aan Afnemer heeft verstrekt. Remote Skills zal aan Afnemer een (aantal) Logins verstrekken dat in aantal gelijk is aan het aantal Gebruikers zoals opgenomen in de Overeenkomst na volledige betaling van de Vergoeding.
 3. Tenzij anders beschreven in de Overeenkomst, wordt de Remote Skills eLearning Dienst verstrekt voor de duur van 1 jaar vanaf het moment dat Remote Skills de Login (of toegang) verstrekt zoals bedoeld in artikel 5.2. Na het verstrijken van de termijn van 1 jaar wordt de Remote Skills eLearning Dienst jaarlijks automatisch met 1 jaar verlengd.
 4. De Afnemer kan de Overeenkomst met Remote Skills (met inachtneming van een opzegtermijn van minstens 1 maand) uitsluitend schriftelijk opzeggen tegen het einde van het lopende contractjaar. In geval van tussentijdse opzegging blijft de Afnemer de volledige Vergoeding aan Remote Skills verschuldigd, ongeacht of op enig moment nog Diensten worden afgenomen. Uitsluitend dat deel van de Vergoeding dat betrekking heeft op contractjaren gelegen na het lopende contractjaar komen voor creditering in aanmerking. Indien aan de Afnemer een korting is verleend, heeft te gelden dat die korting, in geval van tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door de Afnemer, komt te vervallen en door Remote Skills middels een separate factuur aan de Afnemer wordt doorbelast.

Artikel 6. Gebruik Login en de Dienst

 1. Voor zover het instemmen met deze Algemene Voorwaarden door de Afnemer nog niet in een eerder stadium is gebleken, houdt het (doen) gebruiken van de Login door (werknemers van) Afnemer automatisch een instemming met en van toepassing verklaring van deze Algemene Voorwaarden door Afnemer in.
 2. Remote Skills is niet verplicht de Diensten te allen tijde ononderbroken of zonder fouten beschikbaar te hebben en Remote Skills aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid daaromtrent. Remote Skills zal zich evenwel inspannen om de Diensten continu beschikbaar te houden.
 3. Onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door Afnemer van de voor de Diensten geldende Vergoeding, verleent Remote Skills Afnemer het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht de Remote Skills eLearning Portal en de daarin opgenomen Content voor een beperkte duur te gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst. Onverminderd het overige in de Overeenkomst bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Afnemer uitsluitend het recht om, conform de instructies en specificaties van Remote Skills:
 1. op afstand toegang te krijgen tot de Remote Skills eLearning Portal en de daarin opgenomen Content;
 2. de Content uit de Remote Skills eLearning Portal in beeld te brengen, te raadplegen en te laten functioneren;
 3. niet-substantiële gedeelten van de Content op te slaan of te printen;
 4. bij wijze van citaat (met inachtneming van art. 15a Auteurswet) Content over te nemen uit Remote Skills eLearning Portal in documenten die in het kader van de normale bedrijfsvoering van Afnemer worden gemaakt, gebruikt of verzonden.
 1. Afnemer niet gerechtigd de door Remote Skills toegekende Logins te verstrekken aan andere werknemers, partners en/of andere personen. Afnemer is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de Logins. Zodra Afnemer weet of reden heeft om te vermoeden dat de Logins in handen van onbevoegden zijn geraakt, dient Afnemer Remote Skills daarvan onverwijld in kennis te stellen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van Afnemer om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door haar Logins of die van haar Gebruikers te wijzigen. Afnemer is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik dat door derden plaatsvindt via de Logins van Afnemer. Afnemer stelt Remote Skills schadeloos voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdend met het gebruik van Logins door derden.
 2. Afnemer staat ervoor in dat hij en Gebruikers die met de aan Afnemer verstrekte Login van de Remote Skills eLearning Portal gebruik maken, geen materiaal opslaan, distribueren of verzenden welke gekwalificeerd kan worden als een Virus, waarbij Remote Skills zich het recht voorbehoudt om in zodanig geval zonder enige aansprakelijkheid voor schade daaromtrent de Remote Skills eLearning Dienst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten.
 3. Het recht tot gebruik van een Online leeroplossing is beperkt tot de activiteiten ten behoeve van de interne organisatie van de Afnemer zelf. Het is derhalve niet toegestaan om dit recht over te dragen en/of te (sub)licenseren aan derden.
 4. Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt niet-limitatief verstaan het ten aanzien van de Remote Skills eLearning Portal of servers van Remote Skills of derden opzettelijk of als gevolg van bewuste roekeloosheid veroorzaken van storingen of defecten en het op enigerlei andere wijze inbreuk maken op de software of systemen van Remote Skills of derden.
 5. Het is verboden de Remote Skills eLearning Portal te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en voor het plegen van strafbare feiten. Hieronder wordt o.a. begrepen het inbreuk maken op enige (intellectuele) eigendomsrechten van Remote Skills of derden, het verspreiden van geheime of vertrouwelijke informatie, de onbetamelijke, onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten, crimineel dataverkeer en onrechtmatige inbreuken op de systemen waarvan de dienstverlening van Remote Skills afhankelijk is, waaronder het verspreiden van virussen, wormen et cetera.
 6. Remote Skills heeft de bevoegdheid om alle vormen van schade als gevolg van ongeautoriseerd gebruik en alle andere vormen van misbruik van de Logins en/of de Remote Skills eLearning Portal op Afnemer te verhalen.
 7. De Remote Skills eLearning Portal is compatible met de volgende browsers: (dit onder de voorwaarde dat deze de meest recente updates bevat en door de leveranciers worden ondersteund.)
  – Mozilla Firefox
  – Google Chrome
  – Apple Safari
  – Microsoft Edge
  – Internet Explorer 11 (Windows 10) ondersteund tot 15 juni 2022
  – Internet Explorer 11 (Windows 7)

Artikel 7. Onderhoud

 1. Tenzij anders overeengekomen, kan Remote Skills de Remote Skills eLearning Portal of één of meer onderdelen daarvan tijdelijk offline houden en/of het gebruik daarvan beperken in het geval dit naar het oordeel van Remote Skills noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van preventief onderhoud of het aanbrengen van correcties of aanpassingen. Remote Skills doet Afnemer zo spoedig mogelijk mededeling omtrent het tijdelijk niet-beschikbaar zijn of het beperkte gebruik van de Remote Skills eLearning Portal, indien dat redelijkerwijs van wezenlijke invloed zal zijn op de bedrijfsvoering van Afnemer. In noodgevallen als gevolg waarvan de Remote Skills eLearning Portal met onmiddellijke ingang offline moet worden gezet of het gebruik van de Remote Skills eLearning Portal moet worden beperkt, bericht Remote Skills Afnemer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 8. Toegevoegde content

 1. De Afnemer en Gebruiker kunnen zelfstandig content toevoegen aan de Remote Skills eLearning Portal, welke content uitsluitend beschikbaar is voor de Gebruikers die onder licentie van de Afnemer van de Remote Skills eLearning Portal gebruik kunnen maken. Remote Skills heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor de rechtmatigheid, juistheid en volledigheid van de middels de Remote Skills eLearning Portal door de Afnemer of Gebruiker toegevoegde content, ook niet indien deze content op initiatief van de Afnemer of Gebruiker is toegevoegd door Remote Skills of door de Afnemer of Gebruiker zelf op basis van de adviezen of instructies van Remote Skills. Voor alle schade of aanspraken van derden in enig verband met aan de Remote Skills eLearning Portal door of namens de Afnemer of Gebruiker toegevoegde content, draagt Remote Skills geen enkele aansprakelijkheid. Ter zake draagt de partij op wiens initiatief content aan de Remote Skills eLearning Portal wordt toegevoegd de verantwoordelijkheid dat zij deze content zonder inbreuk op auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom van derden, middels de Remote Skills eLearning Portal mag uploaden, beheren, bewaren en gebruiken. Zij vrijwaart Remote Skills van alle aanspraken van derden ter zake. Voor het overige zullen de Afnemer en Gebruikers geen misbruik maken van de Diensten van Remote Skills en zich onthouden van het (doen) verspreiden van verboden en/of onrechtmatige content.
 2. Remote Skills is te allen tijde gerechtigd, indien zij daarvoor gegronde redenen acht te hebben, de door of namens de Afnemer of Gebruiker op de Remote Skills eLearning Portal geplaatste content te verwijderen zonder dat Remote Skills op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens de Afnemer, Gebruiker of derden als gevolg van een dergelijke verwijdering.

Artikel 9. Nabestellingen, aanvullingen en verlengingen

 1. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is het voor Afnemer mogelijk om door middel van een Nadere Order aan Remote Skills te verzoeken om:

  a. het aantal Online Leeroplossingen uit te breiden waartoe een specifieke Gebruiker toegang heeft onder zijn bestaande Login (hierna: “Aanvullende Online Leeroplossing”);

  b. het aantal Gebruikers tijdens de Remote Skills eLearning Dienst uit te breiden voor wie één of meerdere Online Leeroplossingen beschikbaar worden gesteld (“Aanvullende Gebruikers”); c. de duur van de Remote Skills eLearning Dienst voor een individuele Gebruiker te verlengen.
 2. Nadere Orders kunnen door Afnemer op ieder gewenst moment worden geplaatst en worden vastgelegd in een nieuwe overeenkomst.
 3. Het is aan Remote Skills om de Nadere Order al dan niet te accepteren. Acceptatie van een Nadere Order zal door Remote Skills middels het verzenden van een factuur voor die Nadere Order aan Afnemer worden bevestigd.
 4. In de gevallen als genoemd in artikel 9 lid 1 is voor wat betreft iedere Online Leeroplossing sprake van een aanvullende Remote Skills eLearning Dienst (“Aanvullende Remote Skills eLearning Dienst”). De Aanvullende Remote Skills eLearning Dienst vangt aan op het moment dat Remote Skills de betaling van de Nadere Order heeft ontvangen, en respectievelijk: a. een Aanvullende Online Leeroplossing is gekoppeld aan en beschikbaar is voor de Gebruiker onder zijn Login; b. Remote Skills de Login ten behoeve van een Aanvullende Gebruiker aan Afnemer heeft verstrekt.
 5. Artikel 5.4 is telkens overeenkomstig van toepassing op de duur van de Aanvullende Remote Skills eLearning Dienst.
 6. Het aanbod van de Online Leeroplossingen op basis waarvan Nadere Orders kunnen worden geplaatst kan door Remote Skills eenzijdig worden gewijzigd en kan door Afnemer worden ingezien op aanvraag.

Artikel 10. Leveringstermijnen

 1. Alle door Remote Skills genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn geen fatale termijnen. Remote Skills spant zich er naar behoren voor in (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.
 2. Remote Skills is gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op grond van een Overeenkomst op te schorten in het geval Afnemer niet volledig en/of tijdig aan haar (betalings)verplichtingen voldoet. Nadelige gevolgen van opschorten komen voor risico van Afnemer.

Artikel 11. Uitvoering Diensten

 1. Remote Skills voert alle Diensten uit op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. In het geval sprake is van wijzigingen of aanvullingen op verzoek van Afnemer die tot gevolg hebben dat de omvang van de overeengekomen Diensten verandert, bijvoorbeeld door meerwerk, zullen de daaruit eventueel voortvloeiende extra werkzaamheden vergoed worden door Afnemer overeenkomstig de tarieven van Remote Skills die gelden op het moment van uitvoering van deze extra werkzaamheden.
 3. In het geval is overeengekomen dat de Diensten door een bepaald persoon zullen worden verleend, is Remote Skills steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meer andere, gelijk gekwalificeerde personen.
 4. In het geval Remote Skills de Dienst in fasen verleent, is Remote Skills gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden ten behoeve van een fase uit te stellen totdat Afnemer de resultaten van de voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 12. Persoonsgegevens

 1. Remote Skills verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, zoals ook verder uitgewerkt in het Privacy Statement van Remote Skills. De Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt, zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Remote Skills.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. In het geval dat Remote Skills voor schade aansprakelijk is jegens Afnemer, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot:

  a. vergoeding van directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade, verliezen, derving of kosten – zoals bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving, misgelopen omzet, verlies van goodwill – is derhalve uitgesloten; en

  b. de hoogte van de door Afnemer in het lopende contractjaar aan Remote Skills betaalde Vergoeding uit hoofde van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst.

 1. De aansprakelijkheidsbeperking in artikel 13.1 geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Afnemer vrijwaart Remote Skills voor claims van Gebruikers.

Artikel 14. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle IE-Rechten die rusten op de in het kader van de Overeenkomst verleende Diensten en op de Content, berusten uitsluitend bij Remote Skills / Orange Funnels en/of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet.
 2. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten in de (resultaten van de) Diensten te verwijderen of te wijzigen.
 3. Remote Skills doet uitdrukkelijk geen afstand van de rechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.
 4. In het geval de IE-Rechten op (een deel van) de Diensten, en/of Content toekomen aan licentiegevers van Remote Skills, zal Afnemer mogelijk de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden moeten accepteren teneinde (alle functies van) de Diensten te kunnen gebruiken. Indien Afnemer dat niet wil, komt haar ter zake geen enkele aanspraak jegens Remote Skills toe.
 5. In het geval in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Remote Skills geleverde Diensten en/of Content inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend IE-Recht of in het geval naar het oordeel van Remote Skills een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, draagt Remote Skills zo mogelijk zorg dat Afnemer de Dienst (of iets functioneel gelijkwaardigs) ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Remote Skills wegens schending van IE-Rechten van een derde is geheel uitgesloten.
 6. Afnemer garandeert te handelen overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst en zal Remote Skills zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen nadat zij bekend is met de aanwijzingen dat er sprake is van een Inbreuk.
 7. Remote Skills is gerechtigd naar eigen inzicht te besluiten of, en zo ja met welke middelen, zij tegen een Inbreuk wenst op te treden. In geen geval is Afnemer zelfstandig bevoegd ter zake van Inbreuk in of buiten rechte tegen derden op te treden.
 8. Afnemer zal desgevraagd alle redelijkerwijs te verlangen medewerking verlenen ten behoeve van de door Remote Skills tegen derden te nemen rechtsmaatregelen als gevolg van een Inbreuk.
 9. Afnemer zal Remote Skills eveneens zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien een derde stelt dat de Licentie inbreuk zou maken op zijn/haar rechten.
 10. Het is Afnemer toegestaan om content te plaatsen in de Remote Skills eLearning Diensten. Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de content die door Afnemer is geplaatst in de Remote Skills eLearning Diensten, berusten uitsluitend bij Afnemer of haar licentiegevers. Remote Skills verkrijgt geen gebruiksrechten over deze content en is niet gerechtigd inhoudelijke aanpassingen te doen in deze content. Remote Skills is nimmer aansprakelijk voor de toegevoegde content.

Artikel 15. Overmacht

 1. Remote Skills is nimmer aansprakelijk in het geval er sprake is van een situatie van Overmacht. Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen opgeschort.
 2. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een schadevergoedingsverplichting op één van de Partijen komt te rusten, indien de periode waarin door Overmacht nakoming van de Overeenkomst niet mogelijk is of langer duurt of zal duren dan dertig dagen.
 3. Indien Remote Skills bij het intreden van de Overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Remote Skills bevoegd de reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel van de Dienst(en) afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke factuur.

Artikel 16. Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Partijen hebben het recht om de Overeenkomst zonder enige schadevergoeding jegens elkaar te zijn verschuldigd, per direct te beëindigen in geval:

  a. dat Remote Skills of Afnemer surseance van betaling wordt verleend, of een aanvraag daartoe door of ten behoeve van Remote Skills of Afnemer wordt ingediend;

  b. dat Remote Skills of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, of het faillissement door of ten behoeve van Remote Skills of Afnemer wordt aangevraagd; c. van liquidatie of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van Remote Skills of Afnemer;
 2. In aanvulling op de rechten van Remote Skills onder deze Overeenkomst en de wet, mag Remote Skills de Remote Skills eLearning Dienst per direct en zonder enige verplichting tot het vergoeden van schade opschorten, indien:a. de Remote Skills eLearning Dienst door Afnemer of een Gebruiker aantoonbaar wordt gebruikt op een wijze die in strijd is met de Overeenkomst en/of met de aanwijzingen van Remote Skills omtrent het gebruik van de Remote Skills eLearning Dienst; b. Afnemer of een Gebruiker de Remote Skills eLearning Dienst aantoonbaar misbruikt, welk misbruik naar de redelijke mening van Remote Skills een aantoonbaar substantieel negatief effect heeft op het systeem waarop de Remote Skills eLearning Dienst beschikbaar wordt gesteld, en/of op de uitvoering van de Remote Skills eLearning Dienst ten aanzien van andere Afnemers die de Remote Skills eLearning Dienst gebruiken; c. het gebruik door Afnemer of een Gebruiker aantoonbaar strijdig is met het toepasselijk recht of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij.
 3. Zowel Remote Skills als Afnemer heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende post waarbij een redelijke termijn van tenminste 30 (dertig) dagen is gesteld om alsnog na te komen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.
 4. Remote Skills is gerechtigd de Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, op te zeggen indien en vanaf het moment dat de overeengekomen Dienst niet langer geleverd kan worden, uit de handel wordt genomen of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar zal zijn.
 5. In het geval Afnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making, tenzij Remote Skills ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Remote Skills vóór de ontbinding heeft gefactureerd of is overeengekomen middels een Gespreid Betalen Overeenkomst in verband met hetgeen Remote Skills al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 6. Beëindiging van de Overeenkomst op welke wijze dan ook, zal geen invloed hebben op de rechten en plichten van Partijen die naar hun aard blijven voortduren na beëindiging van de Overeenkomst.
 7. Annulering en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst; U kunt voor een bepaalde duur gesloten overeenkomst ten allen tijde annuleren en opzeggen. Remote Skills doet u hiervan een bevestiging digitaal e-mailen. Wel bent u gebonden aan de volgende annuleringsregeling of tussentijdse beëindiging regeling. Opleidingen en/of (digitale) cursussen korter dan 1 jaar; Annuleren tot 2 maanden voor aanvang is 30% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal. Annuleren tot 1 maanden voor aanvang is 50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal. Annuleren tot 2 weken voor aanvang is 70% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal. Annuleren tot minder dan 2 weken voor aanvang is 100% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal. Tussentijdse beëindiging is 100%.
 8. Annulering voordat de inlogcodes zijn verstrekt of bij tussentijdse beëindiging, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch.

Artikel 17. Geheimhouding

 1. Partijen zullen alle informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar verkrijgen, op welke wijze dan ook, zowel tijdens als na beëindiging van de Overeenkomst strikt vertrouwelijk behandelen, niet aan derden kenbaar maken en slechts ter beschikking stellen aan medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien een Partij tot openbaarmaking krachtens de wet verplicht is of indien de informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, van algemene bekendheid is.

Artikel 18. Overig

 1. Alle beschrijvingen en specificaties van de Dienst(en) op de website van Remote Skills, in advertenties, brochures en dergelijke gelden als een weergave bij benadering. Remote Skills kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze opgaven. Remote Skills is te allen tijde bevoegd om wijzigingen in de te leveren Dienst(en) aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.
 2. In geval van geschillen voortvloeiend uit Overeenkomst(en) of uit daarop voortvloeiende overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen Partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking, behoudens het recht om bewarende maatregelen en/of een voorlopige voorziening te treffen.
 3. De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Afnemer niet aan een derde worden ge(sub)licentieerd of overgedragen, tenzij Remote Skills hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat.
 4. Remote Skills kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, (sub)licentiëren en/of overdragen aan een derde partij, zonder toestemming van Afnemer.
 5. Indien Remote Skills op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend(e) recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of die bevoegdheid in.
 6. Remote Skills behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe Algemene Voorwaarden op de website van Remote Skills.
 7. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
 8. Op alle Overeenkomsten met Remote Skills is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de rechtbank Overijssel is bevoegd om over eventuele geschillen te oordelen